.کلیپ اتصال کوتاه

.سیستم قطبین باطری

.

معرفی مبدل 12 هزار کاردینال

فیلم جوشکاری با مبدل 12 هزار – کاردینال

مبدل 200 وات کاردینال 

…….
 
روشن کردن فارسی بر با مبدل برق 3000 کاردینال
 
.